Skip to main content

ĐẢNG BỘ XÃ HỮU KHÁNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG QUÝ I NĂM 2024

Ngày 02 tháng 4 năm 2024, Đảng bộ xã Hữu Khánh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng quý I năm 2024. Mục đích của hội nghị là đánh giá lại những mặt đã làm được trong quý I, đồng thời đưa ra các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho 9 tháng cuối năm. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Anh Yến, Phó giám đốc sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Nông Văn Cao, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.

Đồng chí Nguyễn Anh Yến - Phó giám đốc sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn dự và chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ:

  • Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
  • Công tác xây dựng Đảng: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.
  • Công tác kinh tế - xã hội: Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.
  • Công tác quốc phòng, an ninh: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hội nghị cũng đã thảo luận và đề ra các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho 9 tháng cuối năm:

  • Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
  • Tăng cường công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
  • Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, tập trung vào các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, tạo việc làm.
  • Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hội nghị đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Đồng chí Nông Văn Cao trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Đây là một hội nghị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ xã Hữu Khánh. Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực nhằm đưa xã Hữu Khánh tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Kết quả của Hội nghị sẽ là cơ sở để Đảng bộ xã Hữu Khánh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị

About