Skip to main content

Hệ thống văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
02/KH-UBND
10-01-2024
01/KH-UBND
04-01-2024
11/2016/QĐ-UBND
12-10-2016
Số 01/2021/NQ-HĐND
20-07-2022
13/2016/QĐ-UBND
04-11-2016
10/2016/QĐ-UBND
05-10-2016
09/2016/QĐ-UBND
06-09-2016
08/QĐ-UBND
05-09-2016
02/2016/QĐ-UBND
27-06-2016
01/2016/QĐ-UBND
26-06-2016
42/TB-UBBC
20-05-2021
63/KH-UBND
20-10-2016
123/QĐ-UBND
29-10-2016
4073/KH-BCT
09-07-2021
48/QĐ-BCT
08-01-2021
8674/KH-BCT
12-11-2020
1907/QĐ-BCT
21-07-2020
35/2020/NĐ-CP
24-03-2020
8261/KH-BCT
31-10-2019
956/CT-KLM
18-10-2019

About