Skip to main content

Ủy ban nhân dân

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nông Văn Cao BT. Đảng ủy, CT.UBND
2 Long Văn Vịnh PBT Đảng ủy, CT. HĐND
3 Hoàng Văn Hùng Phó BT. Đảng ủy,CT. MTTQ
4 Lý Văn Hiệp PCT. HĐND
5 Vi Văn Diệp PCT. UBND
6 Nông Thị Nguyệt Địa chính - XD
7 Hoàng Thị Hạnh ĐC - NN-MT-XD
8 Hoàng Văn Chiến TC - KT
9 Lý Thị Lâm Văn hóa- Xã hội
10 Chu Văn Luyến Chỉ huy trưởng
11 Nông Thị Hiền Văn phòng- TK
12 Phạm Thị Hương Văn hóa - XH
13 Vi Văn Phú Tư pháp - HT
14 Lý Thị Tình CT hội phụ nữ
15 Vi Văn Lực CT hội  ND
16 Long Văn Biển CT hội CC binh
17 Long Văn Quang Bí thư đoàn TN

About