Skip to main content
Trích yếu Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trên địa bàn huyện Lộc Bình thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng nhân dân huyện
Số hiệu văn bản
Số 01/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành
20-07-2022
Lĩnh vực
Loại văn bản

About