Skip to main content
Trích yếu Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND huyện Lộc Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra huyện
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND huyện Lộc Bình ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND huyện Lộc Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Bình
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND huyện Lộc Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Bình
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND huyện Lộc Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Bình
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND huyện Lộc Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Lộc Bình
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 26/6/2016 của UBND huyện Lộc Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Bình
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định phê duyệt Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Về việc Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Quyết định

About